______________________________________________________________
hirdetés
HELP

„BYD FOCI EB” PROMÓCIÓS JÁTÉK JÁTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA

hirdetés

I.                   EGYEDI FELTÉTELEK

Szervező:az AW Distribution Kft. (székhely: 2040 Budaörs Szabadság utca 117  adószám: 10548938-2-44 , cégjegyzékszám: 13 09 174957 , képviseli Erhardt Péter: ; a továbbiakban: „Szervező”)
Nyeremény felajánlója:az AW Distribution Kft. (székhely: 2040 Budaörs Szabadság utca 117  adószám: 10548938-2-44 , cégjegyzékszám: 13 09 174957)
A jelen szabályzattal érintett promóciós játék megnevezése:BYD FOCI EB” megnevezésű ingyenes promóciós játék (a továbbiakban: „Promóciós Játék”).
A jelen szabályzat közzétételének helye:Jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat” a www.speedzone.hu/eb honlapon (a továbbiakban: „Promóciós Honlap”) érhető el.
A Promóciós Játék időtartama:2024. április 15. napjától

2024. május 08. napjáig

Nyeremény kisorsolásának időpontja:2024. május 9.
Részvételi feltételek:A Promóciós Játékban játékosként (a továbbiakban: „Játékos”) részt vehet bárki, aki a Promóciós Játékban megjelölt Facebook oldalt (https://www.facebook.com/BYDMagyarorszag) beköveti, valamint a játékhoz kapcsolódó poszt alá kommenteli, hogy „Hajrá Magyarok!”, továbbá elfogadja a részvételi feltételeket:

a)       a Promóciós Játékban 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött és cselekvőképességükben egyéb okból korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt;

b)      a Játékos garanciát vállal arra, hogy a Promóciós Játékban meghatározott időpontokban ráér és meg tud jelenni az eseményen;

hirdetés

c)       a Promóciós Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes;

d)      a Játékos rendelkezik érvényes személyi vagy úti okmányokkal;

e)       a Játékos a sorsolást követően a Nyeremény átvétele érdekében személyesen elérhető;

f)       a Játékos az Általános Feltételekben részletezettek szerint jelentkezett a Promóciós Játékra.

hirdetés

A Promóciós Játékban játékosként fentieken túl Magyarország területén található lakcímmel rendelkező, magyar és európai uniós külföldi állampolgár vehet részt.

Egy Játékos a Promóciós Játék időtartama alatt legfeljebb 1 (egy) alkalommal jelentkezhet a játékra.

Nyeremények:1 darab 1 főre szóló jegy a 2024. 06. 19-i Németország-Magyarország stuttgarti Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, közös kiutazással a Speedzone tagjaival, valamint szállással 2024. 06. 18-2024. 06. 20 között (a továbbiakban: „Nyeremény 1”).

1 darab 1 főre szóló jegy a 2024. 06. 23-i Skócia-Magyarország stuttgarti Európa-bajnoki csoportmérkőzésre, kiutazással, valamint szállással 2024. 06. 23-2024. 06. 24 között (a továbbiakban: „Nyeremény 2”).

Nyeremény 1 győztese 2024. 06. 18-án autóval utazik a Speedzone-al közösen a helyszínre, majd 2024. 06. 20-án utazik haza a BYD Magyarország által leszervezett módon.

Nyeremény 2 győztese 2024. 06. 23-án utazik a helyszínre a BYD Magyarország által szervezett módon, majd 2024. 06. 24-én utazik haza a BYD Magyarország által leszervezett módon.

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő̋ adófizetési kötelezettségét a Szervező vállalja.

A nyertes Játékosok a Nyeremény elfogadásával egyidejűleg beleegyeznek, hogy róluk hang és videófelvételek készülhetnek 2024. 05 10 és 2024. 06. 30 között, melyeket a speedzone.hu Kft. szabadon, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül felhasználhat a saját vagy harmadik fél Social Média és egyéb felületein korlátlan ideig.

A Szervező a Nyeremény tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

A Nyeremény másra nem átruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható.

A Nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettségeket a Szervező vállalja, ugyanakkor a Nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek (étel, ital, stb.) a nyertes Játékost terhelik.

A nyertes kiválasztása, értesítése, a nyeremény átadása:A Nyeremény sorsolására 2024. május 9. napján 10 óra 00 perckor, előre meghatározott helyszínen, közjegyző jelenlétében kerül sor.

A sorsolás menete az alábbiak szerint zajlik:

A Promóciós Játékra a Játékosok 2024. április 22. napjától 2024. május 8. napjáig a Speedzone Facebook oldalán közétett Nyereményjátékra vonatkozó poszt alapján jelentkezhetnek. A részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint hozzájáruljon a jelentkezés során megadott személyes adatai (név) Szervező általi kezeléséhez.

 

A sorsolást kézi, véletlenszerű (random) sorsolás útján végzi úgy, hogy a Nyeremény vonatkozásában sorsoláskor mind a két nyereményhez 1 (egy) darab nyertes és 2 (kettő) darab pótnyertes Játékost sorsol.

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a Nyereményért, úgy a Szerevező első pótnyertest értesíti. Amennyiben a kisorsolt első számú pótnyertes sem jelentkezik Nyereményért, úgy Szervező a második pótnyertest értesíti. Amennyiben a Nyereményért a nyertes és a pótnyertesek sem jelentkeznek, úgy a Nyeremény nem kerül további kisorsolásra.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyeremény átadásakor a nyertes Játékos érvényes személyi vagy úti okmánya által meggyőződjön a nyertes Játékos személyazonosságáról.

A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

·         a Szervező megkeresésére (telefon vagy e-mail) 2 (kettő) munkanapon belül nem válaszol;

·         a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;

·         alapos okkal feltehető̋, hogy több és/vagy hamis adatokkal játszott, mellyel jogosulatlan előnyre próbált szert tenni;

·         alapos okkal feltehető̋, hogy a Promóciós Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

·         jelen Szabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A Nyereményre minden résztvevő Játékos egyformán esélyes. Ez a kijelentés nem vonatkozik azon Játékosokra, akiknek a hozzátartozói is részt vesznek és regisztrálnak a Promóciós Játékba, hiszen az ő nyerési esélyük, azzal a Játékossal szemben, aki egyedül nevez, többszörös.

A sorsolás nem nyilvános, a sorsolás körülményei közjegyző által hitelesített dokumentumban kerül rögzítésre, azt csak a Szervező ismerheti meg a Promóciós Játék lezárulásáig, mindenki más, különösen a Promóciós Játékban résztvevők számára titkosak.

A Szervező̋ jogosult a beérkezett Pályázatok megvizsgálására, hogy azok megfelelnek-e a jelen Szabályzat feltételeinek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Promóciós Játékban nem vehetnek részt.

A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, késedelmes előterjesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A jelen Szabályzat az alábbi fejezetekből áll:I.                    egyedi feltételek

II.                  általános feltételek

 

 

II.                ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az Egyedi Feltételekben meghatározott időtartamban és feltételekkel megszervezett Promóciós Játékban a jelen Általános Feltételekben foglaltak szerint lehet részt venni. A Promóciós Játékra kizárólag a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A Játékos a regisztráció véglegesítésével és a Promóciós Játékban való részvétellel kijelenti, hogy megértette és elfogadta a jelen Szabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Szabályzat az Egyedi Feltételekben meghatározott helyen ismerhető meg.

1.              Részvételi feltételek:

 • A Promóciós Játékban Játékosként részt vehet bármely 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, Magyarország területén található lakcímmel, valamint érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező, cselekvőképes, magyar és európai uniós állampolgár, aki a játék során a Pályázatát elküldi a Szervező részére.
 • Játszani a https://www.facebook.com/speedzone.hu oldalon lehet, a BYD Foci EB posztban leírtak szerint.
 • Egy Játékos egy regisztrált Facebook fiókkal játszhat.
 • A Játékban kizárólag az vehet részt, aki a jelen Szabályzat Egyedi Feltételeiben meghatározott részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel.
 • A Promóciós Játékban nem vehetnek részt a Szervező tagjai, vezető tisztségviselői, valamint alkalmazottai, továbbá a Promóciós Játék népszerűsítésében – ideértve kifejezetten a speedzone.hu Kft. munkatársait – részt vevő személyek, illetőleg e személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „”) 8:1.§ (1) bekezdésében definiált közeli hozzátartozói.

2.              A Játék időtartama:

 • A Promóciós Játék időtartama az Egyedi Feltételekben meghatározott időszak.

3.              A Játék érvényessége:

 • A Játékos a Promóciós Játékban meghatározott követéssel és kommenteléssel tudomásul veszi, hogy a Szervező minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – jogosult a Promóciós Játékból kizárni azon Játékosokat, akik a jelen Szabályzatban foglaltaknak nem tesznek maradéktalanul eleget. A kizárással a Promóciós Játékban való részvétel érvénytelenné, a sorsolási listán való részvétel semmissé válik.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciós Játék kimenetelét tisztességtelenül befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások játékát sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) Játékosokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Promóciós Játékból kizárja. A kizárással a Promóciós Játékban való részvétel érvénytelenné, a sorsolási listán való részvétel semmissé válik.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Promóciós Játékban való részvételével a Játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a Promóciós Játékkal kapcsolatos visszaélésre, akkor az ilyen Játékost minden további, a Szervező közreműködésével megvalósuló további nyereményjátékból kizárhatja. A kizárással a Promóciós Játékban való részvétel érvénytelenné, a sorsolási listán való részvétel semmissé válik.
 • A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a részvétel jogsértő vagy jelen Szabályzatnak nem megfelelő mivolta a nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt köteles visszaszolgáltatni, a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.

4.              A nyertes kiválasztása:

 • A nyertes kiválasztása az Egyedi Feltételekben meghatározottak szerinti sorsolással történik, a regisztrált Játékosokról a Szervező papír alapú adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a Szervező kézi sorsolás révén sorsolja ki a nyertest/pótnyerteseket az Egyedi Feltételekben meghatározott időpontban. A sorsolást közjegyző felügyeli, ellenőrzi és hitelesíti.
 • Az Egyedi Feltételekben meghatározott sorsoláson azon Játékosok vehetnek részt, akik 2024. 05. 08. 23:59-ig a sorsolási listára felkerültek.
 • A nyertest/nyerteseket a Szervező az Egyedi Feltételekben a sorsolást követően, a Facebook profiljukon keresztül messenger üzenet útján azonnal értesíti a nyerés tényéről és a Nyereményről. A kisorsolt nyertes a Szervező értesítését követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Szervező által küldött értesítő mellékletét képező nyilatkozatot (a továbbiakban: „Nyertes Nyilatkozat”) kitöltve a Szervező e-mail címére visszaküldeni. Amennyiben a nyertes Játékos (i) az értesítést követő 2 (kettő) munkanapon belül nem jelentkezik és/vagy a Nyertes nyilatkozatot nem, vagy hiányosan tölti ki/küldi vissza a Szervezőnek, (ii) a Nyereményre való jogosultság ellenőrzése érdekében a tőle kért személyes adatok szolgáltatását megtagadja, vagy (iii) bármely egyéb okból a Nyeremény átvételére nem jogosult, úgy nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a Nyereményre. Az ilyen érvénytelen nyertes Játékos helyett a Szervező a nyertes kiválasztásának módja szerint pótnyertest sorsol, illetőleg a pótnyertes Játékost a fentieknek megfelelően értesíti, továbbá intézkedik a Nyeremény átadása iránt.
 • A nyertes Játékosok azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a Nyereményre való jogosultságukat elvesztették, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosultak.

5.              Nyeremény:

 • A jelen Szabályzat 4. fejezete alapján kiválasztott nyertesek az Egyedi Feltételekben rögzített Nyereményre jogosult.
 • A Nyeremény átvételével a nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a megadott és a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban található személyes adatokat a Szervező jogosultság vizsgálat elvégzésére felhasználja.
 • A nyertes Játékosnak joga van lemondani a Nyereményről.
 • Szervező a Nyereményt a Szervező által meghatározott időpontban és a Szervező által megjelölt helyszínen, személyesen adja át a nyertes Játékosoknak.

6.              Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések:

 • Az adatkezelő adatai és elérhetőségei
  • A Promóciós Játék során az adatkezelő a speedzone.hu Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21, adószám: 26272236-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-321320, képviseli: Barbalics Bence).
  • Az adatkezelő e-mail címe: info@speedzone.hu. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező e-mail címe kizárólag az adatkezeléssel, illetve a jelen Szabályzattal, illetve a Promóciós Játékkal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
  • A Szervező által megrendezett Promóciós Játékban részt venni kívánó Játékosok elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a Szervező az érintett Játékos hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  • Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Szervező az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  • Szervező a megadott személyes adatokat rögzítéskor nem ellenőrzi, azonban a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Promóciós Játék során a Promóciós Szabályzatban meghatározott eljárás szerint nyertes Játékosként vagy pótnyereménysorsolás által nyertes Játékosként kikerülő természetes személy személyazonosságát ellenőrizheti. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  • Szervező 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem kezel és nem gyűjt.
  • A Szervező gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Szervező minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
  • A Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy a Promóciós Játék során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.
 • Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre
  • Az adatkezelés célja: a Promóciós Játékhoz kapcsolódó adatkezelés.
  • A Szervező a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a Játékosok azonosítása, a többi Játékostól való megkülönböztetése, a Játékossal való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; (ii) a Promóciós Játékszabályzatban meghatározott eljárásrenddel kisorsolt nyertes Játékos részére a Promóciós Játékszabályzatban megjelölt nyeremény átadása; (iii) valamint hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében kezeli, tárolja és használhatja fel.
  • A Szervező, mint adatkezelő a Játékos Promóciós Játékba való részvétel során adott hozzájárulása alapján az érintett családnevét és keresztnevét, mint személyes adatokat, illetve amennyiben a Játékos által a Pályázat keretében rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatokat is tartalmaz, úgy ezen személyes adatokat adatkezelőként eljárva kezeli, használja.
  • A Játékos önkéntes döntése az, hogy a Szabályzatban foglalt személyes adatokat a Szervező részére megadja-e vagy sem, azonban a fentebb meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a Promóciós Játékban az illető nem vehet részt. A Szervező a regisztrációval tudomására jutott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Játékos az e-mail címének/telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen/telefonszámon kizárólag ő érhető el.
  • A Játékos tudomásul veszi, valamint a jelentkezés során kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező a Promóciós Játék során megadott személyes adatokat azonosítás és értesítés céljából megőrzi, harmadik fél részére nem adja át. A Szervező a Játékos adatait az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a regisztrált fiókjukhoz tartozó név e-mail, lakcím, telefonszám kezelése a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés célja a Promóciós Játék során történő azonosítás, a nyerésről történő tájékoztatás, továbbá a nyeremény rendelkezésre bocsátása, valamint hírlevél és marketing célú megkeresések. A Játékos a Promóciós Játékban való részvétellel hozzájárul adatainak kezeléséhez.
  • A Játékos tudomásul veszi és jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakóhelyének településnevét a Szervező közzéteszi és nyilvánosságra hozhatja. A Szervező kizárólag a nyertes Játékosok esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra és teszi közzé.
  • A Játékos a Promóciós Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve, arca megjelenjen, valamint róla hang és videóanyag készüljön a Játék Promóciójával összefüggésben, amelyért a Játékost semmilyen külön költségtérítés vagy díj nem illeti meg a Promóciós Játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán.
  • A Játékos köteles a valóságnak megfelelő és a Promóciós Játékban való részvételhez szükséges összes adatot megadni. A valótlan vagy nem teljes körű adatszolgáltatás a Promóciós Játékból történő automatikus kizárást vonja maga után.
  • A Grt. 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (igy különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Szervező a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak (Grt., DM tv., Eht., stb.) figyelembevételével. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával vagy törvény előírása alapján adható át. Az érintett tehát felhatalmazhatja a Szervezőt és hozzájárulhat, hogy a Szervező marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, e-mail, SMS stb.) útján tájékoztassa az érintettet a saját szolgáltatásairól és e célból az érintett adatait kezelje. Az érintett bármikor jogosult a Szervezőnél kezdeményezni – korlátozás és indokolás nélkül -, hogy részére a Szervező közvetlen üzletszerzési célú reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célból kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az érintett bármikor ingyenesen visszavonhatja. Az érintett ez irányú igényét a Szervező jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségeken keresztül, valamint a küldeményekben megjelölt egyéb módon jelentheti be. Ebben az esetben az érintettet a továbbiakban a Szervező reklámcélból nem keresi.
 • Az adatkezelés jogalapja és időtartama
  • A Szervező, mint adatkezelő általi adatkezelésekre az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) cikkének (1) bekezdés a) pontja szerint a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Játékos a regisztráció során a személyes adatainak önkéntes megadásával és jelen Szabályzat elolvasása után, a megfelelő – “hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez” jelölő négyzet kipipálásával adja meg.
  • Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy amennyiben az adatkezelésre a Játékosok önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Játékosok kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Promóciós Játék során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az adatkezelés során a Játékosok adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Játékos a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak a Szervező általi megsemmisítéséig (törléséig) tart. A Játékos a regisztráció megsemmisítését (törlését), személyes adatainak megsemmisítését (törlését) vagy adatainak módosítását bármikor kérheti fenti 6.1.2. pontban rögzített e-mail címen. A kérelem beérkezését követően a Szervező a Játékos személyes adatait haladéktalanul és véglegesen megsemmisíti, melyek visszaállítása lehetetlen. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak törlését a Promóciós Játék időtartama alatt kéri, úgy a Játékos elveszti a jogosultságát a Promóciós Játékban történő részvételre.
 • Adattovábbítás
  • A Szervező jogosult az érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
  • A Szervező az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
  • Szervező személyes adatot nem EGT-államba (harmadik országba) csak akkor továbbit, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a jogszabályokban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő̋ szintű̋ védelme.
  • Harmadik személy részére történő adattovábbításra kizárólag törvény alapján az érintett hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.
  • Játékos jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul és egyben engedélyezi, hogy jelen Szabályzatban rögzített személyes adatait a Szervező az alábbi személyeknek, az alábbi feltételekkel továbbítsa:
ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJÉNEK NEVE ÉS SZÉKHELYEADATTOVÁBBÍTÁS CÉLJA ÉS ADATKEZELÉS IDŐTARTAMASZEMÉLYES ADATOK

KÖRE

speedzone.hu Kft.

1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21

A nyereményjáték promóciójáért felelős cég. A nyereményjáték idején túl 1 év.Minden adat, de a social média felületein maximum név, fotó és videó kerül nyilvánosságra.
BYD Europe B.V
‘s-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, the Netherlands
A nyereményjáték nyereményeit biztosító cégMinden adat, de a social média felületein maximum név, fotó és videó kerül nyilvánosságra.

 

 • Az érintett jogai
  • Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett Játékos kérheti, hogy az Szervező tájékoztassa, hogy kezeli-e a Játékos személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az érintett Játékos által az adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok a Promóciós Játék helyszínén kérésre megtekinthetők.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintett Játékosnak a Szervező által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett által megadott személyes adatok módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (megsemmisített) adatok már nem állíthatók helyre.

 • A megsemmisítéshez (törléshez) való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérheti bármely Szervezőtől az általa kezelt személyes adatai megsemmisítését az adatkezelés időtartamának lejárta előtt, melynek a Szervező a megsemmisítés iránti (törlési) kérelem érdemi vizsgálata nélkül, haladéktalanul eleget tesz.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szervező korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatokat, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szervező korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok megsemmisítését (törlését), és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szervező korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Szervező általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a Szervező az érintett által rendelkezésére bocsátott és az érintett által automatizált módon kezelt személyes adatokat átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Szervező vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Szervező az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az érintett a fenti jogait a 6.1.2. pontban rögzített e-mail címen gyakorolhatja.

 • Jogorvoslat

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Szervező adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

Az érintett a Szabályzat 6.5. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve a Szervező székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

7.              Vegyes rendelkezések:

 • Minden egyéb felmerülő költséget – mint a nyeremény részét nem képező költségeket – a Játékos köteles maga viselni.
 • A Szervező, mint a Promóciós Honlap üzemeltetője kizárja a felelősségét a Promóciós Játékkal kapcsolatos weboldal és egyéb online felületek (e-mail beküldés) rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen felületek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Szervező és lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Promóciós Játékkal kapcsolatos weboldalt, online felületet, illetve az azokat működtető szervert érő külső támadás esetére.
 • A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Promóciós Játék során a Promóciós Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóciós Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, ellenőrzési körükön kívül eső technikai hibákért vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
 • A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékosok által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
 • A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.
 • A Szervező jogosult a jelen Szabályzatot egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Szervező a jelen Szabályzat módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően – köteles a Promóciós Honlapon közzétenni.
 • Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Promóciós Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértvé a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóciós Játék lefolytatásának kérésére, a Szervező̋ kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.
 • Jelen Szabályzatban nem részletezett kérdésekben a magyar jog, illetve a magyar jogszabályok az irányadók. jelen Szabályzatból, illetve a Promóciós Játékból fakadó jogviták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, továbbá a jogvita eldöntésére a magyar jog alkalmazandó.
 • Jelen Promóciós Játék ingyenesen igénybe vehető, elektronikus regisztrációhoz kötött promóciós játék, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
 • A Promóciós Játékkal kapcsolatosan a 6.1.2. pontban rögzített e-mail címen lehet érdeklődni

Címkék

Hasonló tartalmak

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to top button