Uncategorized

Cybex- Speedzone Nyereményjáték játékszabályzata

1. A játék szervezője:

A nyereményjátékok (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a speedzone.hu Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21,., adószám: 26272236-2-41) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.
A nyereményeket a Szervező biztosítja.
Jelen játékszabályzat a https://www.speedzone.hu/cybex címen érhető el.
A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek

A Játékban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: Játékos.
A játék konkrét leírása: a játékban a Cybex által felajánlott 1 db Cybex Cloud G i-Size Lava Grey (Plus) és Base G bázistalp, 1 db Cybex Sirona G i-Size Lava Grey (Plus) és Base G bázistalp, valamint 1 db Cybex Solution G i-Fix Lava Grey (Plus) autósülés kerül kisorsolásra. A nyereményhez a leírásban szereplő feltételek teljesítése kötelező:

2.1 A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán ( https://www.facebook.com/speedzone.hu ) keresztül hirdeti meg.

2.2 A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Speedzone Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott poszthoz tartozó videóban feltett kérdésre a videó alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol.

2.3 A játék időtartama: 2023.12.11. 00:00 – 2023.12.17. 23:59.
A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.
A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

3. Nyeremények és sorsolások

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.
A sorsolás online sorsolási rendszeren keresztül történik, ahol nyereményjáték Facebook posztja alatt, a játékosok közül a rendszer véletlenszerűen választ.
A sorsolás a játék befejezése utáni 3 napban történik meg.
A nyertest a poszt alatti kommentben tesszük közzé.

A nyertesnek 3 napja áll rendelkezésre felvenni a kapcsolatot a játékot szervezővel, privát Facebook üzenetben.
A sorsolásról Szervező jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 8 évig megőriz.
Az 5 napig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

4. Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékokban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.
A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a játékokban nem vehetnek részt.
Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

5. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt, át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsolásokon valamennyi, a Játékok részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
Szervező valamennyi nyereményre 3-3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.
Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

6. Adózás

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7. A nyeremény kézbesítése

A nyereményeket a Játékok Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek. Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 5 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. Felelősség kizárása

A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, email cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. Adatkezelés

Funkcionális adatkezelés
A játékban résztvevő felhasználók adatait a speedzone.hu Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a speedzone Kft. a nyertesek névsorában közzétegye.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

10. Vegyes rendelkezés

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játékok feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2023. december 5.

Címkék

Hasonló tartalmak

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Back to top button