ÁSZF – (Általános szerződési feltételek)

 

 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a speedzone.hu kft 1037 Budapest Csillaghegyi út 19-21., e-mail:

speedzoneinfo@speedzone.hu), a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

1.2. Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos:

1.2.1. E-mail: speedzoneinfo@speedzone.hu

1.3. A nyereményeket az speedzone.hu Kft. biztosítja.

1.4. Jelen játékszabályzat az speedzone.hu kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban

papír alapon, írásban is megtekinthető.

1.5. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül

lebonyolításra.

1.6. A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal

kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az

egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő

értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A

részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.

2.2. Játékosnak az speedzone.hu kft online felületén (https://www.facebook.com/speedzone.hu/, https://www.youtube.com/user/speedzoneproduction) van lehetőségük nevezni a játékra.

2.3. A játékosnak a speedzone felületein  meghírdetett tartalmú videó filmeket kell elkészíteni.

2.4. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és

hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez,

továbbá tudomásul veszi, hogy szabályzat szerződésnek tekintendő, így az

adatkezelés szükségszerű a szerződés teljesítése érdekében.

2.5. Játék időtartama: 2020. március 28. – 2019. június 15..

2.6. A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett esetleges

aktivitások nem vesznek részt a játékban.

2.7. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőknek jogában

áll ellenőrizni.

2.8. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

 1. Nyeremények és sorsolások

3.1. A Játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik:

Fődíj:

DJI Osmo Pocket 3 axial gimbal kamera

További nyeremények:

 1. helyezett 10.000.- forint értékű IPON.HU vásárlási utalvány
 2. helyezett 5.000.- forint értékű IPON.HU vásárlási utalvány

3.2. Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a Játékban részt vett, és aki a játékszabályok szerint (arányosan legtöbb like-ot elért a speedzone felületein.)

Nyertes lesz. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható.

3.3. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

3.4. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel

kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási,

adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi

rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő

adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további

nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

 1. Kizárás

4.1. A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő

Játékosok nem vehetnek részt a Játékban.

Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény összegzése után derül

fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a

nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek

megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

4.2. A Szervezők, valamint azoknak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei,

azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban

közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,

munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

4.3. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra

kerülnek.

 

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

5.1. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes

köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek

szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek

teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.

5.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

5.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül

szerencsejátéknak.

 

 1. A nyeremények kézbesítése

6.1. A nyereményeket az speedzone.hu Kft. kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek.

6.2. Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében,

kérjük kedves nyerteseink türelmét.

 

 1. Felelősség kizárás

7.1. Az adatszolgáltatások hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan adat,

stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési

és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

7.2. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk

levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk

viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt

követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a

Játékosokat terheli.

7.3. A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező

kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

7.4. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék,

illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető

el.

 

 1. Adatkezelés

8.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait az speedzone.hu Kft. célhoz kötötten,

kizárólag szolgáltatásaival, kereskedelmi aktivitásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

8.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az

adategyeztetés során közölt személyes adatait az speedzone.hu Kft. a nyertesek

névsorában közzétegye.

8.3. Az speedzone.hu Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az

adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

8.4. A speedzone.hu Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok

adatait.

8.5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre, a nyereményjáték során kérdőív formájában begyűjtött adatok.

8.6. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.

8.7. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás

lebonyolítása, kereskedelmi ajánlatok közvetítése.

8.8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az

adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

8.9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A

személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a

fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett

bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: info@iPon.hu

8.11. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

8.12. Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába

továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való

részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján a speedzone.hu Kft. elektronikus

reklámüzenetekkel keresse meg.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

8.13. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az

érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.)

kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

8.14. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,

önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított

legfeljebb 5 év elteltével törli.

8.15. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

 

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz

hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az

Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat

útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának

törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de

Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta (…)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor

a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott

intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1

hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket

hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló

képességét;

 1. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza

lehet állítani;

 1. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére

szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az

adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

 1. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem

igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a

Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a

Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos

jogszabályoknak megfeleljen.

9.2. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező

Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az

irányadók.

 

2020.03.18 Budapest – speedzone.hu Kft.

Back to top button